Yuishinkai Karate Prüfungsprogramm

8.Kyu (gelb)

Basis Kihon (bleibt stets dasselbe)
Ichi-Ni-San Ren Tsuki
Junzuki
Gyakuzuki
Zenshin Keri Tsuki
Koshin Geri Tsuki
Keri Sanpo
Shiho Geri
Hiza Geri
Shuto Roppo
Uke Nana Ho
Hiji Hachi Ho

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan

Kumite

7.Kyu (orange)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)

6.Kyu (grün)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 (Kombination aus Soto- Uchi Uke und Sabaki)

5.Kyu (blau)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 (Kombination aus Soto- Uchi Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 1 (flüssiges Kampfmanöver aus Uchi- Soto Uke und Junzuki)

4.Kyu (violett)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (Stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 1 & 2 (flüssiges Kampfmanöver aus Uchi- Soto – Gedan Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)

3.Kyu (rot)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Kushanku Sho

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 1 & 2 (flüssiges Kampfmanöver aus Uchi- Soto – Gedan Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)
Gyaku Hazushi (10 Hand- und Armhebel)

2.Kyu (braun)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Kushanku Sho
Kushanku Dai
Passai Dai

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 3 (flüssiges Kampfmanöver aus  u. A. Shuto- Tenagashi Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)
Gyaku Hazushi (10 Hand- und Armhebel)
Ukemi (Fallschule vorwärts & rückwärts)

1.Kyu (braun)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Kushanku Sho
Kushanku Dai
Passai Dai
Passai Sho

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 3 (flüssiges Kampfmanöver aus u. A. Shuto- Tenagashi Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)
Gyaku Hazushi (10 Hand- und Armhebel)
Ukemi (Fallschule vorwärts & rückwärts)
Tantodori (3 Verteidigungen gegen Messerattacken)

Shodan (Schwarz 1)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Kushanku Sho
Kushanku Dai
Passai Dai
Passai Sho
Chinto
Jitte
Sanchin

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 3 (flüssiges Kampfmanöver aus u. A. Shuto- Tenagashi Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)
Gyaku Hazushi (10 Hand- und Armhebel)
Ukemi (Fallschule vorwärts & rückwärts)
Tantodori (3 Verteidigungen gegen Messerattacken)
Irimi Hachi (8 Aikido-Kumite nach Fujita und Shioda)

Nidan (Schwarz 2)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Kushanku Sho
Kushanku Dai
Passai Dai
Passai Sho
Chinto
Jitte
Sanchin
Seyenchin
Saifa
Tensho
Rohai Shodan
Itosu no Wanshu
Jion
Jiin

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 3 (flüssiges Kampfmanöver aus u. A. Shuto- Tenagashi Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)
Gyaku Hazushi (10 Hand- und Armhebel)
Ukemi (Fallschule vorwärts & rückwärts)
Tantodori (3 Verteidigungen gegen Messerattacken)
Irimi Hachi (8 Aikido-Kumite nach Fujita und Shioda)
Kuzushi Sanpo (3 Aikido-Kumite)

Sandan (Schwarz 3)

Basis Kihon (siehe 8. Kyu)

Kata (stets mit 3 Bunkai pro Kata)
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan
Kushanku Sho
Kushanku Dai
Passai Dai
Passai Sho
Chinto
Jitte
Sanchin
Seyenchin
Saifa
Tensho
Rohai Shodan
Itosu no Wanshu (Empi)
Jion
Jiin
Sepai
Naha Saishan
Gogenki (Chinte)
Shoto no Wanshu (Empi)

Kumite
Nana Kumite (7 Angriffe/7 Verteidigungen, links und rechts)
Rensa Uke 1 & 2 (Kombination aus Soto- Uchi- Gedan Uke und Sabaki)
Rensa Kumite 3 (flüssiges Kampfmanöver aus u. A. Shuto- Tenagashi Uke und Junzuki)
Ju Geri (10 Fußtrittkombinationen)
Gyaku Hazushi (10 Hand- und Armhebel)
Ukemi (Fallschule vorwärts & rückwärts)
Tantodori (3 Verteidigungen gegen Messerattacken)
Irimi Hachi (8 Aikido-Kumite nach Fujita und Shioda)
Kuzushi Sanpo (3 Aikido-Kumite)
Jupo Geri (10 Handkombinationen als Äquivalent zu Ju Geri)
Tanren Hachi (3 Aikido-Kumite und 5 Goju Ryu Trainingsformen)
Tokome Gohon Kumite (5 Aikido-Kumite)